خشنودى از پیشامدهاى ناخوشایند، بلند‌ترین درجه یقین است. (امام سجاد(ع))