فقط هجده دقيقه

فقط 18دقيقه! سهم کتاب‌خواني ما ايراني‌هاست در طول روز. اين آخرين آماري است که از گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد به يادمان مانده. بديهي است که اين رقم به هيچ‌وجه راضي‌کننده نباشد و شايد حتي مايه آبروريزي، وقتي که آن را با استاندارد جهاني سرانه مطالعه مقايسه کنيم، و البته اسباب‌ شرمساري وقتي که مدعي شويم اين آمار کشوري است که سابقه‌اي کهن و پيشينه‌اي طولاني از فرهنگ و تمدن را يدک مي‌کشد. لابد مي‌دانيد که سرانه مطالعه يکي از شاخصه‌هاي پيشرفت است و با اين وصف، به دنيا حق مي‌دهيد که اسم ما را هنوز از قوطي کشورهاي عقب‌مانده جهان سوم بيرون نکشند!
اين فقر کتاب‌خواني دليلش چيست؟ بعضي‌ها مي‌گويند غلبه فرهنگ شفاهي بر فرهنگ کتبي؛ يعني ايراني‌ها دوست دارند بيش‌تر بگويند و بشنوند و بخندند تا بنشينند و بخوانند و تأمل کنند. گراني کتاب هم يک دليل است. همان‌طور که برآورده نشدن نياز مخاطبان از سوي کتاب‌ها، کاهلي بعضي از دست‌اندرکاران فرهنگي هم بي‌تأثير نيست درست مثل برخي از سياست‌هاي فرهنگي. به هر حال، روز جهاني کتاب براي ما با يک افسوس همراه است و اين اصلاً خوب نيست.
منبع: خانه خوبان